IS „Vektra“ elektroninių paslaugų savivaldybėms aprašymas

IS „Vektra" elektroninė paslauga skirta savivaldybių vykdomosioms institucijoms atlikti joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas:

1. tvarkyti savivaldybių licencijuojamų vežėjų, jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenis ir šių dokumentų galiojimo būkles;

2. tvarkyti informaciją apie savivaldybių licencijuotų vežėjų, vežėjo vadovų ir transporto vadybininkų reputaciją ir (ar) profesinę kompetenciją;

3. formuoti ataskaitas ir duomenų išrankas apie savivaldybių licencijuotus vežėjus.

 

IS „Vektra" elektronine paslauga naudojasi savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – elektroninių paslaugų gavėjai).

 

Kiekviena savivaldybės vykdomoji institucija paskiria ne mažiau kaip vieną savivaldybės administratorių, kuriam bus suteikta teisė IS „Vektra" elektroninių paslaugų portale tvarkyti elektroninių paslaugų gavėjų duomenis, suteikti prieigos naudotis elektroninėmis paslaugomis teises. Apie paskirtą savivaldybės administratorių savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki paskyrimo pradžios dienos, o apie atšauktą – nedelsiant raštu informuoja Lietuvos transporto saugos administraciją (toliau – Administracija), pateikdama Pranešimą apie savivaldybės administratoriaus paskyrimą ar atšaukimą. Savivaldybės administratorius pranešime privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra" ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo.

 

Elektroninių paslaugų gavėjas, norėdamas gauti ar pakeisti prieigą prie IS „Vektra" elektroninių paslaugų portalo, pateikia savivaldybės administratoriui Prašymą nustatyti elektroninių paslaugų gavėjo teises IS „Vektra", kurį pasirašo elektroninių paslaugų gavėjo tiesioginis vadovas, jo nesant – jį pavaduojantis asmuo. Elektroninių paslaugų gavėjas prašyme privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra" ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo.

 

Savivaldybės administratoriai ir elektroninių paslaugų gavėjai prie IS „Vektra" elektroninių paslaugų portalo jungiasi patvirtindami savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą.