Apie sistemą

Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo informacinę sistemą „Vektra" (toliau – IS „Vektra") Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) sukūrė įgyvendinusi projektą „Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos sukūrimas", identifikacijos Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-012.

IS „Vektra" tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie vežėjus ir apie su kelių transportu susijusią teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą vykdančių ūkio subjektų (toliau – ūkio subjektai) valstybinę priežiūrą (toliau – kontrolė).

Pagrindiniai IS „Vektra" uždaviniai yra:

– savivaldybių vykdomosioms institucijoms (toliau – savivaldybės) ir ūkio subjektams teikti elektronines paslaugas;

– sukurti vežėjų ir jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenų sąranką;

– sukurti ūkio subjektų rizikos valdymo ir kontrolės priemones;

– integruotis į Europos kelių transporto įmonių registro (angl. European Register of Road Transport Undertakings) (toliau – ERRU) tinklą;

– teikti informaciją apie vežėjus ir ūkio subjektų kontrolę.

Pagrindinės IS „Vektra" funkcijos:

– su elektroninės paslaugos savivaldybėms teikimu susijusios funkcijos:

 • tvarkyti savivaldybių licencijuojamų vežėjų, jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenis ir šių dokumentų galiojimo būkles;
 • tvarkyti informaciją apie savivaldybių licencijuotų vežėjų, vežėjo vadovų ir transporto vadybininkų reputaciją ir (ar) profesinę kompetenciją;
 • formuoti ataskaitas ir duomenų išrankas apie savivaldybių licencijuotus vežėjus;

– su elektroninės paslaugos ūkio subjektams teikimu susijusios funkcijos:

 • ūkio subjektams teikti pranešimus apie jiems Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse nustatytą vežimo kelių transportu ar su juo susijusią veiklą reglamentuojančių ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų nesilaikymą (toliau – pažeidimas) ir pritaikytas sankcijas, apie Administracijos pareigūnų numatomą atlikti kontrolę;
 • iš ūkio subjektų gauti atsakymus į Administracijos teiktus pranešimus, informaciją apie priimtas prevencijos priemones ir jų vykdymą, gauti kitą kontrolei vykdyti reikalingą informaciją;
 • iš ūkio subjektų automatiškai gauti skaitmeninių tachografų ir skaitmeniniuose tachografuose naudojamų vairuotojų kortelių duomenis.

– su vežėjų ir jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenų sąrankos sukūrimu susijusi funkcija – tvarkyti savivaldybių ir Administracijos licencijuotų vežėjų, jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenis.

– su ūkio subjektų rizikos valdymu ir veiklos kontrolės atlikimu susijusios funkcijos:

 • atlikti ūkio subjektų rizikos analizę ir ūkio subjektų atranką kontrolei;
 • sudaryti ūkio subjektų veiklos kontrolės planus;
 • surinkti ūkio subjektų veiklos kontrolei reikalingus duomenis;
 • tvarkyti ūkio subjektų veiklos kontrolės, jos rezultatų ir pritaikytų sankcijų duomenis;
 • atlikti taikytų prevencijos priemonių efektyvumo analizę;
 • formuoti su kontrole susijusias ataskaitas ir duomenų išrankas;

– su integracijos į ERRU tinklą susijusi funkcija – su ES šalių narių kompetentingomis institucijomis keistis informacija apie transporto vadybininko tinkamumą vadovauti vežimo kelių transportu veiklai, vežėjo pažeidimus, pritaikytas sankcijas;

– su informacijos apie vežėjus ir ūkio subjektų kontrolę teikimu susijusios funkcijos:

 • teikti vežėjams išduotų licencijų ir jų kopijų bei šių dokumentų galiojimo būklės duomenis kitoms institucijoms ir (ar) juridiniams asmenims;
 • teikti ūkio subjektų pažeidimų ir pritaikytų sankcijų duomenis kitoms kontrolės funkcijas vykdančioms institucijoms ir (ar) juridiniams asmenims;
 • visuomenei publikuoti vežėjų sąrašus, ūkio subjektų patikrinimų, nustatytų pažeidimų ir pritaikytų sankcijų statistinius duomenis;
 • formuoti reikiamas ataskaitas ir duomenų išrankas.